The Koç School

KOÇ OKULU

İşletme & Ekonomi

Koç Okulu İşletme ve Ekonomi Bölümü, hem işletme hem de ekonomi alanında Standart ve İleri Seviye IB (Uluslararası Bakelorya) müfredatını 11. ve 12. sınıf öğrencilerine sunar. Her iki ders de öğrencilere ders için gerekli becerileri kazandırmanın yanı sıra, akademik kariyerleri boyunca kullanacakları teknikleri edindirir. Bu dersler disiplinler arası düşünebilmeyi gerektirdiği gibi, Bilgi Kuramıyla da birbirini tamamlar niteliktedir.

Ekonomi dersi, öğrencilerin hızla değişen bir dünyada ekonomik faaliyetlerin karmaşıklığı ve birbirine nasıl bağlı olduğu konusunda bir görüş oluşturmalarını sağlayan heyecan verici, dinamik bir derstir. Ekonomi kuramının merkezinde kıtlık sorunu bulunur. Kıtlık, seçim yapılmasını gerektirir. Hem Standart hem de İleri Seviyedeki ekonomi dersi; ekonomik kuramlar, modeller ve kilit kavramlar vasıtasıyla bu seçimlerin nasıl yapıldığını inceler: tek tek pazarlarda üretici ve tüketici düzeyinde (mikroekonomi), devlet ve ulusal ekonomi düzeyinde (makroekonomi) ve ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği uluslararası düzeyde (küresel ekonomi). DP (Diploma Programı) kapsamındaki ekonomi dersi; gerçek hayattan altı sorun ele alarak, öğrencilerin ampirik verilerle bu model, kuram ve kilit kavramları keşfedip uygulamalarını sağlar. 

İşletme dersi ise öğrencilerin işletme kuramlarına ilişkin bilgi ve görüşlerini geliştirmek ve onlara bir dizi araç ve tekniği uygulama becerisini edindirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ticari faaliyetleri analiz etmeyi, tartışmayı ve değerlendirmeyi öğrenirler. Ders; tüm sektörlerden çeşitli kuruluşları ele aldığı gibi, bu kuruluşların faaliyet gösterdiği sosyokültürel ve ekonomik bağlamları da işler. Derste organizasyon yapıları ve ortamlarıyla, kuruluşlardaki insan kaynakları yönetimi, finans ve muhasebe, pazarlama ve operasyon yönetimi fonksiyonları ele alınır. 

Koç Okulu’nda Ekonomi ve İşletme dersleri; öğrencilerin öğrenme deneyimini pekiştirmek için işbirliği içinde tasarlanıp verilir ve bu derslerde akademik kuramın, ortamın ne kadar dinamik ve uluslararası nitelikte olduğu vurgulanarak gerçek hayat bağlamında düşünülmesi beklenir.    Böylece öğrenciler, kuramların geçerliliğini eleştirel bir şekilde değerlendirme becerisi edinirken, bu kuramları ticari hayatta da gözlemleyebilirler. Bölüm öğretmenlerinin tamamı uluslararası eğitim ve IB müfredatında deneyim sahibidir.

Her iki dersin de IB müfredatına bu bağlantıdan erişilebilir.