The Koç School

KOÇ OKULU

Uluslararası Bakalorya Programı

Koç Okulu Lise bölümü öğrencilerine ulusal diplomanın yanı sıra uluslararası bakalorya diploması alma fırsatı da sunar.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) iki yıllık bir eğitim programıdır. 10. sınıfa gelen öğrencilere detaylı olarak tanıttığımız IB programı, 11. sınıfta başlar.  Dünyanın en iyi üniversiteleri nezdinde bir itibara sahip bu program dünya çapında 147 ülkede, 3,104 okulda uygulanmaktadır. Programı 1996 yılından beri öğrencilere sunan Koç Okulu, Türkiye’de IB Diploma Programı uygulayan ilk okuldur.

IBDP, Matematik, Fen, Dil, Sosyal Bilimler gibi farklı disiplinlerin dengeli olarak derinlemesine işlenmesinin yanı sıra bu programa özgü unsurları da içerir. Bu unsurlar arasında Bilgi Kuramı, Araştırma Tezi ve CAS (Yaratıcılık, Spor, Toplum Hizmeti) yer alır. Program ana dilde eğitim ve kültür çalışmalarını kapsar ve öğrencilere uluslararası düşünme becerisini kazandırmayı hedefler. IB Programı, öğrencileri hem üniversite yaşamına hem de hayata hazırlamayı amaç edinir.

Öğrenci, programın fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik yönünün yanı sıra okul öğretmenleri ve doğrudan IBO tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirmeler yoluyla bir birey olarak yetişir.

IB dersleri hakkında daha fazla bilgi için ilgili ders sayfalarına bakabilisiniz.

IB Programını seçen öğrenciler, İleri ve Temel olmak üzere iki farklı seviyede sunulan seçenek içerisinden altı ders seçerler. Bu dersler arasında yabancı dil, sosyal ve doğa bilimleri, matematik ve sanat dersleri yer alır. IB Öğrenci Profiline göre, iyi öğrencilerin on ideal niteliği arasında sorgulayıcı, düşünen, iletişim ve öz eleştiri becerisine sahip, risk alabilen, bilgili, ilkeli, açık fikirli, duyarlı, ve dengeli olmak vardır. Bu nitelikler, öğrencilere ilham veren ve onlara motivasyon sağlayan özelliklerdir.

Ders içi etkinliklerin yanı sıra öğrenciler eğitimlerini, bilgi ve deneyimlerini aşağıdaki üç bileşenle zenginleştirirler:

 • Araştırma becerileri ile bağımsız öğrenmeyi geliştiren “Bitirme Tezi” çalışması.
 • Öğrencileri dil, mantık, duygu ve algıları yoluyla derinlemesine düşünerek eleştirel incelemelerde bulunmaya teşvik eden “Bilgi Kuramı” dersi,
 • Öğrencilere öğrendiklerini sınıf ortamı dışında uygulama fırsatı sunan Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti uygulamaları.

CAS Nedir?

CAS üç unsurdan oluşur: Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti. Yaratıcılık, genellikle sanatın çeşitli alanlarında gözlemlediğimiz yaratıcı düşünme becerisini geliştirmeyi hedefler. Spor, öğrencinin çeşitli spor dallarında fiziksel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Toplum Hizmeti, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve dayanışma içerisinde öğrencilerin gönüllü toplum hizmeti faaliyetlerinde bulunmalarını sağlar.

CAS sürecini aşağıdaki aktörler yürütür:

 • Öğrenciler: Öğrencilerin sorumlulukları için okul kitapçığımızın 10. sayfasına bakılabilir.
 • CAS Süpervizörü: Öğrencileri CAS faaliyetleri konusunda yönlendirir ve onlara yardımcı olur.
 • CAS Danışmanı: Uygun CAS faaliyet ve projelerini seçmelerinde öğrencilere yardımcı olur. Öğrencilerin izlediği süreci ve ManageBac içerisindeki CAS deneyimlerini takip eder. Okulumuzda CAS Danışmanları öğretmenleri arasından gönüllülük esasına göre seçilir.
 • CAS Koordinatörü: IB Programı CAS bölümünün yönetiminden sorumludur.

 

ManageBac nedir?

CAS konusunda IB ofisi kağıt tüketimini azaltmayı hedefler. Bu amaçla ManageBac adlı bir yazılım kullanılır. Okulun web adresi altında bu programa ait bir hesap bulunur: http://kocschool.managebac.com

CAS aktörleri CAS faaliyetlerini ManageBac üzerinden takip eder. CAS ile ilgili tüm süreçler ve belgeler ManageBac yazılımına yüklenir.

 

ManageBac üzerinde CAS faaliyeti nasıl oluşturulur?

Birinci Aşama: Öğrenci, CAS Danışmanı ile bir görüşme yapar. Uygun faaliyetlere karar verir ve CAS Süpervizörü ile görüşür.
İkinci Aşama: Öğrenci ilgili formları doldurup; öğrenme kazanımları, süpervizör bilgileri ve planlanan CAS faaliyetlerini belirtmiş olarak ManageBac programına yükler.
Üçüncü Aşama: Öğrencinin CAS Danışmanı faaliyeti onaylar.
Dördüncü Aşama: Faaliyet tamamlandığında bir kez daha CAS Danışmanı tarafından onaylanır ve planlanan CAS çalışması uygulanır.

 

CAS Saatinde herhangi bir sınırlama var mıdır?

Artık CAS kapsamında saat sayılmamaktadır. Bunun yerine, 7 öğrenme kazanımını elde etmek ve Yaratıcılık, Spor ve Toplum Hizmeti’nden oluşan üç unsur arasında denge sağlamak esastır.

Bilgi Kuramı Nedir?

Bilgi Kuramı, bilgi ve bilme süreci ile ilgili soruları araştırır. Daha derin bir tanım yapmak gerekirse, Bilgi Kuramı, bilgi alanları arasındaki karşılaştırmaları ve bağlantıları vurgular ve öğrencileri kendilerinin ve başkalarının bakış açılarının daha fazla farkında olmaya teşvik eder.

Bilgi Kuramı bir şeyi “Nasıl biliriz?” sorusunu yanıtlamaya odaklanır, çok geniş konularda bilgi sahibi olma yollarınızı eleştirel bir şekilde analiz etmenize yardımcı olur ve size bilginin doğasını ve bilme sürecini keşfetme ve bunlar üzerine düşünme fırsatını sunar.

Bilgi Kuramı’nda öğrenciler, yıllardır sürdürdükleri akademik çalışmalarından ve sınıf dışındaki yaşamlarından edindikleri bilgi, inanç ve görüşler üzerine düşünürler. Ders, öğrenciler için zorlayıcı, düşündürücü ve aynı zamanda güçlendirici olmayı amaçlamaktadır.

Bilgi Kuramı dersi, öğrencilere bilginin doğası, kapsamı ve sınırlamaları ve bilme süreci üzerine düşünme fırsatı sağlayarak Diploma Programında özel bir rol oynar. Bu doğrultuda, Bilgi Kuramı’nın odak noktası öğrencilerin yeni bilgiler edinmeleri değil, öğrencilerin halihazırda bildikleri üzerine düşünmelerine ve onlara anlam kazandırmalarına yardımcı olmaktır.

Bilgi Kuramı, öğrencilerin Diploma Programı çalışmalarının geri kalanında karşılaştıkları konuların temelini oluşturur ve bunları birleştirmelerine yardımcı olur. Öğrencileri, farklı disiplinlerde ve bilgi alanlarında bilgiye nasıl ulaşıldığı, bu alanların ortak yönleri ve aralarındaki farklar üzerine açık bir şekilde düşünmeye sevk eder. Bu bütüncül yaklaşımla bir alandaki tartışmaların diğer alanlardaki tartışmaları zenginleştirmesine ve derinleştirmesine yardımcı olması amaçlanmaktadır.

Ders, öğretmenler ve öğrenciler için bireysel disiplinlerin sınırlarını aşan ve öğrencilerin hem akademik çalışmaları hem de sınıf dışındaki yaşamlarından edindikleri bilgiler üzerine düşünmelerine yardımcı olan ilgi çekici konuşmalara katılma fırsatı teşkil eder.

Bilgi Kuramı’nda bilgi iddialarının içeriğiyle ilgilenmiyoruz; bunun yerine asıl odak Nasıl biliriz? sorusunun sorulmasıdır. Mevcut siyasi ve sosyal diskurda ve sosyal medyada insanlar, inançlarının ve bildiklerini iddia ettiği şeylerin ardındaki nasılları ve nedenleri incelemek için zaman harcamak yerine, çoğu zaman başkalarının ne düşündüğünü takıntı haline getirmektedir. Diploma Programı öğrencileri için Bilgi Kuramı bu nedenle gereklidir.

Bilgi Kuramı sınıflarında, beş farklı ‘bilgi alanı’ ve isteğe bağlı beş tema bağlamında büyük soruları inceliyoruz. Bilgi Kuramı’nın bu unsurları en iyi şekilde bu diyagram aracılığıyla görselleştirilebilir. Ana tema olan Bilen’i Merkeze yerleştirir, etrafını İsteğe Bağlı temalar (bilgiyi anlamlandırmamızı şekillendiren kişisel ve toplumsal bağlantılar) ve üstteki mavi halkanın üzerindeki Bilgi Alanları (bilgiyi yerleştirdiğimiz kategoriler) ile çevreler.

Bilgi Kuramı dersinin amaçları aşağıdaki gibidir:

 • öğrencileri “Bunu nasıl biliyoruz?” temel sorusu üzerinde düşünmeye teşvik etmek ve bu soruyu sormanın değerini anlamalarını sağlamak
 • öğrencileri muğlaklığa, belirsizliğe ve birden fazla makul yanıta sahip sorulara maruz bırakmak
 • öğrencileri dünyada etkili bir şekilde seyretmeleri ve onu anlamlandırmaları için donanımlı hale getirmek, onları yeni ve karmaşık durumlarla karşılaşmaya hazırlamaya yardımcı olmak
 • öğrencileri kendi bakış açılarının daha fazla farkında olmaya ve kendi inançları ve varsayımları üzerine eleştirel olarak düşünmeye teşvik etmek
 • öğrencileri birden fazla bakış açısına dahil etmek, açık fikirliliği teşvik etmek ve kültürlerarası anlayışı geliştirmek
 • altta yatan kavramları araştırarak ve farklı bilgi alanlarında kullanılan sorgulama yöntemlerindeki benzerlikleri ve farkları tespit ederek öğrencileri akademik disiplinler arasında bağlantı kurmaya teşvik etmek
 • öğrencileri bilginin üretilmesi, elde edilmesi, uygulanması ve iletilmesiyle ilgili değerlerin, sorumlulukların ve etik kaygıların önemini düşünmeye sevk etmek.

 

Bilgi Kuramı’nın değerlendirilmesi:

Bilgi Kuramı iç ve dış olmak üzere iki şekilde değerlendirilmektedir.

İç Değerlendirme, öğrencilerin çekirdek temaya veya isteğe bağlı temalardan birine dayanan bir Sunum yaptığı Bilgi Kuramı Sunumudur. Öğrenciler, yaşamları için önemli olan üç nesneyi seçer ve bunları IBO tarafından yayınlanan 35 İç Değerlendirme isteminden biri aracılığıyla birbirine bağlar. Bu sunum ders  öğretmeni tarafından notlandırılır ve toplamda öğrencinin Bilgi Kuramı notunun 3’te 1’ini teşkil eder.

Dış  Değerlendirme, öğrencilerin IBO tarafından yayınlanan 6 başlıktan birini seçtikleri ve Bilgi Alanlarından en az birine odaklanan azami 1600 kelimelik bir kompozisyon yazdıkları Bilgi Kuramı Denemesidir. Bu deneme IB sınav görevlileri tarafından notlandırılır ve toplamda öğrencinin Bilgi Kuramı notunun 3’te 2’sini teşkil eder.

Araştırma Tezi nedir?

Araştırma Tezi, IB Çekirdek öğelerinden biridir ve IB Diploma Programının, CAS (Yaratıcılık, Etkinlik ve Spor) ve TOK (Bilgi Kuramı) gibi zorunlu bir bileşenidir.

Öğrenci tarafından seçilen bir konu hakkında resmi bir akademik yazı formatında ibraz edilen ve okul dışında değerlendirilen bağımsız bir araştırmadır. Öğrencilerin kişisel araştırmalara katılımını sağlarken üst düzey araştırma ve yazma becerilerini, entelektüel keşfi ve yaratıcılığı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ortaya çıkan çalışma, fikirlerin ve bulguların mantıklı, tutarlı ve uygun bir şekilde iletildiği, resmi olarak ibraz edilen, yapılandırılmış, en fazla 4.000 kelimelik kapsamlı bir yazıdır.

Araştırma Tezi, öğrencilere aşağıdakileri yapma olanağını sunmak amacıyla tasarlanmıştır:

 • Bağımsız araştırmalara katılmaya yönelik entelektüel inisiyatif kullanma ve titizlikle çalışma
 • Araştırma, düşünme, öz yönetim ve iletişim becerilerini geliştirme
 • Araştırma ve yazma süreci boyunca öğrenilenler üzerine düşünme.

Öğrenciler, Araştırma Tezi süreci boyunca Araştırma Tezi danışmanı tarafından desteklenir. Öğrencilerin süreç boyunca danışmanları ile üç zorunlu toplantı ve yansıtma oturumları gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Araştırma Tezi nasıl değerlendirilir?

Tez, okul dışından bir sınav görevlisi tarafından okunur ve A-E arası bir puan verilir. Bu not, Bilgi Kuramı notuyla birleştirilerek diploma notuna 3 puana kadar bir katkı sağlar.

Bilgi Kuramı/Araştırma Tezi matrisi aşağıda gösterilmektedir: